Obchodní podmínky

By buying and agreeing wit our therms and conditions from our store we confirm that the y-butyrolactone.

which we obtain from UAB Clean and Solve is not used for the production or manufacture of chemical weapons, armaments or illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.

Buyer will use the product exclusively for cleaning or dissolving purposes.

Buyer does agree that the products will not be resold or exported directly or indirectly by them.

Úvod

Toto jsou naše Všeobecné podmínky. Tyto Všeobecné podmínky platí vždy, když používáte náš Internetový servis nebo posíláte objednávku v našem Internetovém servisu a poskytují nezbytné informace pro Zákazníka. Pečlivě si je proto přečtěte, doporučujeme také, abyste si tyto Všeobecné podmínky uložili nebo vytiskli, abyste k nim měli přístup v pozdější době.

Definice

Clean and Solve s. r. o.: společnost se sídlem ve Štětíně, Polsko, zapsaná v Obchodním rejstříku číslo položky 304231452, provozující obchodní činnost jako Clean and Solve s. r. o.

Internetový servis: Internetový servis Clean and Solve s. r. o. dostupný na adrese www.cleanandsolve.com a všechny jeho poddomény.

Zákazník: Fyzická osoba nebo korporace působící v rámci profesionální nebo obchodní činnosti, která uzavírá se společností Clean and Solve s. r. o. smlouvu a/nebo je zaregistrovaná v Internetovém servisu.

Smlouva: Jakékoliv sjednání mezi společností Clean and Solve s. r. o a Zákazníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky.

Všeobecné podmínky: tyto Všeobecné podmínky.

Platnost Všeobecných podmínek

Všeobecné podmínky se týkají všech nabídek, sjednání a dodávek společnosti Clean and Solve s. r. o . s výjimkou případů, že písemně bylo sjednáno jinak.

Pokud Zákazník ve své objednávce, potvrzení nebo jakékoliv jiné zprávě týkající se akceptace Všeobecných podmínek a Ustanovení zahrne jakékoliv ustanovení, která jsou rozdílná nebo nejsou obsažená ve Všeobecných podmínkách, takováto ustanovení budou pro společnost Clean and Solve s. r. o. závazná jedině tehdy a v v takovém rozsahu, v jakém společnost Clean and Solve s. r. o. s nimi bude písemně souhlasit.

V případě, když kromě těchto Všeobecných podmínek platí i další podmínky týkající se výrobků nebo služeb, v případě nesouladu mezi Všeobecnými podmínkami a dodatečnými podmínkami Zákazník se vždy může odvolat na podmínku pro něj výhodnější.

Ceny a informace

Všechny ceny uvedené v Internetovém servisu a v jiných zdrojích společnosti Clean and Solve s. r. o. zahrnují daně a jiné platné pohledávky, pokud není v Internetovém servisu uvedeno jinak.

Pokud je připočtena cena dopravy zásilky, bude to jednoznačně uvedené před uzavřením smlouvy. Tato cena bude také uvedená zvláštť během objednávky.

Obsah Internetového servisu byl připraven s největší péči. Společnost Clean and Solve s. r. o. nemůže však zaručit, že všechny informace obsažené v Internetovém servisu jsou vždy správné a kompletní. Všechny ceny a jiné informace uváděné v Internetovém servisu a jiných zdrojích, jejichž původcem je společnost Clean and Solve s. r. o., mohou obsahovat samozřejmé programové chyby a překlepy.

Solečnost Clean and Solve s. r. o. nenese zodpovědnost za rozdíly v barvách vyplývající z kvality barev na obrazovkách.

Uzavření smlouvy

Smlouva bude považovaná za uzavřenou v okamžiku, kdy Zákazník přijme nabídku společnosti Clean and Solve s. r. o. s přihlédnutím k podmínkám stanoveným společností Clean and Solve s. r. o.

Pokud Zákazník souhlasí s nabídkou elektronickou cestou, společnost Clean and Solve s. r. o. okamžitě potvrdí obdržení souhlasu s nabídkou elektronickou cestou. Do okamžiku potvrzení této akceptace Zákazník má nárok na zrušení Smlouvy.

Pokud se ukáže, že během akceptace nebo uzavření Smlouvy jiným způsobem, Zákazník uvedl nepravdivé údaje, společnost Clean and Solve s. r. o. bude mít nárok na žádost splnění závazku Zákazníka do okamžiku obdržení pravdivých údajů.

Registrace

Za účelem optimálního využití Internetového servisu Zákazník se může registrovat pomocí registračního formuláře/opce logování do svého účtu v Internetovém servisu.

Během registrace Zákazník bude požádán o zvolení uživatelského jména a hesla, pomocí kterých se bude logovat do Internetového servisu. Zákazník nese zodpovědnost za volbu dostatečně bezpečného hesla.

Zákazník nesmí prozrazovat své údaje potřebné k logování, tj. uživatelského jméno a heslo. Společnost Clean and Solve s. r. o. nenese zodpovědnost za jakékoliv zneužití údajů potřebných k logování a vždy může předpokládat, že Zákazník, který se loguje do Internetového servisu je stranou, za kterou se vydává. Zákazník je zodpovědný za veškeré činnnosti a transakce prováděné prostřednictvím Internetového servisu a nese spojené s tím riziko.

Pokud je Zákazník přesvědčený anebo má odůvodněné podezření, že jeho údaje logování byly prozrazeny neoprávněným osobám, měl by co nejrychleji změnit své heslo a/anebo informovat o tom společnost

Realizace Smlouvy

V okamžiku obdržení objednávky, společnost Clean and Solve s. r. o. okamžitě dodá zboží Zázakníkovi, s přihlédnutím k bodu 3. tohoto článku.

Společnost Clean and Solve s. r. o. je oprávněná k využívání služeb dalších stran k naplnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy.

S velkým časovým předstihem před podepsáním Smlouvy, v Internetovém servisu budou umístěny informace jednoznačně popisující způsob a lhůtu dodávky. Pokud nebyl uveden nebo jednán jiný termín dodávky, zboží bude dodáno ve lhůtě nejpozději 30 dnů.

Pokud společnost Clean and Solve s. r. o. nebude schopna dodat zboží v uvedené lhůtě, informuje o tom Zákazníka. V takovém případě Zákazník může rozhodnout o sjednání nové lhůty dodávky anebo o zrušení Smlouvy bez jakýchkoliv závazků.

Společnost Clean and Solve s. r. o. doporučuje Zákazníkovi, aby ihned po obdržení zboží je zkontroloval a veškeré vady nahlásil během určené doby, nejlépe písemně nebo e-mailem. Pro další informace seznamte se s článkem pojednávajícím o záručních podmínkách.

Riziko spojené se zbožím přebírá Zákazník v okamžiku dodání zboží na uvedenou adresu.

Pokud objednané zboží již není skladem, společnost Clean and Solve s. r. o. má nárok dodat zboží se srovnatelnou charakteristikou a s kvalitou, jako objednané zboží. V takovém případě Zákazník má nárok na zrušení Smlouvy bez jakýchkoliv závazků.

Právo na odstoupení od Smlouvy/vracení zboží

Zákazník může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se společností Clean and Solve s. r. o. do 14 kalendářních dnů od obdržení zboží, bez postihu a bez udání důvodů. Tato lhůta běží ode dne následujícího po obdržení zboží spotřebitelem nebo třetí stranou zplnomocněnou spotřebitelem, pokud není dopravcem, anebo:

- pokud dodávka zboží je rozdělená do několika dodávek nebo částí: ode dne, kdy Zákazník anebo zplnomocněná Zákazníkem třetí osoba obdržel poslední dodávku nebo poslední její část;

- v případě smlouvy na pravidelnou dodávku zboží na určitou dobu: ode dne, kdy Zákazník anebo zplnomocněná Zákazníkem třetí osoba, obdržel poslední výrobek;

- pokud Zákazník objednal několik druhů zboží: ode dne, kdy Zákazník anebo zplnomocněná Zákazníkem třetí osoba, obdržel poslední výrobek.

Zákazník vrací zboží na vlastní náklady, což znamená, že Zákazník platí za náklady na vracení zboží. Veškeré náklady na dodávku zaplacené Zákazníkem a cena zakoupeného zboží budou Zákazníkovi vraceny po vracení celé objednávky.

Během doby odstoupení od smlouvy, viz bod 1., Zákazník by měl zacházet se zbožím a jeho obalem co nejpečlivěji. Zákazník nemůže otevřít obal anebo používat výrobek, leda že je to nezbytné pro určení typu výrobků, jejích funkce a způsobu fungování.

Zákazník je zodpovědný jedině za snížení hodnoty zboží, vzniklé používáním zboží způsobem jiným než dovolený.

Zákazník může odstoupit od této Smlouvy v souladu s bodem 1. tohoto článku a to nahlášením odstoupení (elektronicky nebo v jiné formě) společnosti Clean and Solve s. r. o. během určené lhůty, pomocí vzorového formuláře nebo jiným jednoznačným způsobem. Pokud společnost Clean and Solve s. r. o. umožní Zákazníkovi odstoupení od smlouvy elektronickou/digitální cestou, po obdržení informace o odstoupení neprodleně odešle potvrzení jeho obdržení. Co nejrychleji, nepozději však než 14 dnů od nahlášení odstoupení, podle bodu 1., Zákazník vrátí zboží nebo jej předá (představiteli) Clean and Solve s. r. o. Zákazník může odeslat zboží přímo společnosti Clean and Solve s. r. o. bez dřívějšího nahlášení o odstoupení ve lhůtě uvedené v bodě 1. V takovém případě Zákazník musí přiložit písemné nahlášení o odstoupení, vyhotovené na základě vzorového formuláře. Zboží lze vrátit na adresu: Spółka UAB Clean and Solve Laisvės pr. 60-1107  LT-05120, Vilnius, Polsko

Veškeré předem zaplacené Zákazníkem peněžní prostředky budou Zákazníkovi vraceny co nejrychleji, v každém případě do 14 dnů po odstoupení od Smlouvy. Pokud Zákazník zvolil dražší způsob dodání oproti standardní dopravě, společnost Clean and Solve s. r. o. nemusí vracet dodatené náklady na dražší způsob dopravy.

Z výjímkou případů, kdy společnost Clean and Solve s. r. o. nabídla převzetí zboží vlastními prostředky, může prodlévat s vracením peněz do okamžiku obdržení vraceného zboží nebo do okamžiku, kdy Zákazník prokáže, že zboží odeslal, podle toho, co se uskuteční dříve.

Informace o možnosti nebo nemožnosti použití práva na odstoupení od Smlouvy a všech požadovaných procedurách budou jasně uvedeny v Internetovém servisu, dostatečně dlouho před uzavřením Smlouvy.

Platba

Zákazník zaplatí společnosti Clean and Solve s. r. o. veškeré peněžní pohledávky podle procedury objednávání a všech metod platby uvedených v Internetovém servisu. Společnost Clean and Solve s. r. o. může nabídnout jakoukoliv formu platby dle vlastního mínění, a také v libovolném okamžiku může tyto formy změnit.

Záruka

Tento článek platí jedině v případě, kdy Zákazník neprovozuje profesionální nebo komerční činnost. Pokud, nezávislé na tomto ustanovení, společnost Clean and Solve s. r. o. zaručí zvláštní záruku na zboží, bude se to týkat všech druhů Zákazníků.

Společnost Clean and Solve s. r. o. zaručuje, že zboží plní podmínky Smlouvy, technické údaje uvedené v nabídce, vymoženosti ohledně způsobilosti a/nebo kvality a zákonná opatření platné ke dni podepsání Smlouvy. Pokud strany Smlouvy takto sjednají, společnost Clean and Solve s. r. o. také zaručí, že výrobek může být použit k účelům jiným, než obvyklé.

Veškeré záruky společnosti Clean and Solve s. r. o., výrobce nebo dovozce nemají vliv na zákonná práva a nároky, které již dříve měl Zákazník, a na které se může odvolávat na základě Smlouvy.

Pokud dodaný výrobek neplní podmínky Smlouvy, Zákazník může o tom informovat společnost Clean and Solve s. r. o. v přiměřené lhůtě po zjištění vady.

Pokud společnost Clean and Solve s. r. o. bude považovat reklamaci jako oprávněnou, vadné výrobky budou opraveny, vyměněny nebo vraceny po sjednání se Zákazníkem. V souladu s článkem týkajícím se zodpovědnosti, vracená částka nemůže být vyšší než cena zaplacená za výrobek Zákazníkem.

Reklamačmí procedury

Pokud zákazník má jakékoliv stížnosti týkající se výrobku (v souladu s článkem pojednávajícím o záruce) a/anebo jiných aspektů činnosti společnosti Clean and Solve s. r. o., může předložit reklamaci telefonicky, pomocí elektronické pošty anebo standardní pošty. Kontaktní údaje se nacházejí na konci Všeobecných podmínek.

Společnost Clean and Solve s. r. o. bude odpovídat na reklamace co nejrychleji, v každém případě během 1 dne od obdržení reklamace. Pokud společnost Clean and Solve s. r. o. není schopna v této lhůtě formulovat meritorní odpověď na reklamaci, společnost Clean and Solve s. r. o. potvrdí obdržení reklamace během 1 dne od její obdržení a určí lhůtu, ve které bude schopna, podle jejího mínění, meritorní a konečné odpovědi.

Zodpovědnost

Tento článek platí jedině v případě, kdy Zákazník je fyzickou osobou nebo právním subjektem provozujícím činnost v rámci koncese nebo komerčně.

Zodpovědnost společnosti Clean and Solve s. r. o. vůči Zákazníkovi, vyplývající z neúspěchu v rámci realizace Smlouvy, kterou může nést společnost Clean and Solve s. r. o., se omezuje na odškodnění nepřesahující cenu pro tuto Smlouvu (včetně DPH).

Zodpovědnost společnosti Clean and Solve s. r. o. vůči Zákazníkovi za nepřímé škody nebo ztráty, která v každém případě zahrnuje zvláště vzniklé škody, ztrátu zisku, ztrátu úspor, ztrátu dat a škody vyplývající z přerušení činnosti, je vyloučená.

Kromě popsaných v dvou předchozích bodech tohoto článku, společnost Clean and Solve s. r. o. nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody Zákazníka, bez ohledu na základ, který je důvodem pro dožadování se odškodnění. Omezení obsažená v tomto článku přestávají platit v případě a v rozsahu, v němž škody nebo ztráty vznikly záměrnou činností nebo hrubou nedbalostí společnosti Clean and Solve s. r. o.

Společnost Clean and Solve s. r. o. bude zodpovědná vůči Zákazníkovi za ty neúspěchy v uplatňování Smlouvy, které lze přičíst společnosti jedině v případě, když Zákazník neprodleně předá společnosti Clean and Solve s. r. o. vhodné oznámení o nesplnění závazku, obsahující oprávněnou lhůtu, do kdy společnost má provést protiopatření, a společnost Clean and Solve s. r. o. nadále, po skončení této lhůty, nesplní svůj závazek. Oznámení o nesplnění závazku musí obsahovat co nejpodrobnější popis neúspěchu v plnění závazků, aby společnost Clean and Solve s. r. o. mohla zajistit vhodná opatření.

U každé události, která má za následek právo žádat odškodnění, vždy podmínkou je, aby Zákazník co nejrychleji, ale ne později než 30 dnů po vzniku škody nebo ztráty, písemně informoval společnost Clean and Solve s. r. o. o škodě nebo ztrátě.

V případě událostí způsobené vyšší mocí, na společnosti Clean and Solve s. r. o. nespočívá povinnost odškodnění za jakékoliv škody nebo ztráty Zákazníka.

Vlastnictví

Do okamžiku, kdy Zákazník úplně nezaplatí sjednanou cenu, společnost Clean and Solve s. r. o. si zachovává vlastnictví všech dodaných výrobků.

Osobní údaje

Společnost Clean and Solve s. r. o. bude zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s ustanovením o ochraně osobních údajů, nacházejícím se v Internetovém servisu.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí zákonem země, v niž byl založen internetový obchod.

Pokud platné zákony neurčí jinak, veškeré spory budou předány nizozemskému soudu v obvodu, v němž společnost Clean and Solve s. r. o. má své sídlo.

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek není platné, nevztahuje se to na Všeobecné podmínky jako celek. V takovém případě strany se shodnou na jednom nebo vícerých nových náhradních ustanoveních, která budou totožná s původními ustanoveními do míry, do jaké je to v souladu se zákonem.

Pojem „písemně” obsažený v těchto Všeobecných podmínkách se týká také elektronického komunikování a faxu, za podmínky, že identita odesilatele a integrita e-mailové zprávy jsou dostatečně jednoznačně.

Kntakt

V případě jakýchkoliv dotazů, stížností nebo poznámek k těmto Všeobecným podmínkám kontaktujte nás elektornicky nebo poštovně.

Spółka UAB Clean and Solve

Laisvės pr. 60-1107
LT-05120, Vilnius

tel. +32 266 908 66
e [email protected]

Obchodní rejstřík pol. 304231452

DPH LT100010196113

!VAROVÁNÍ – nepožívejte, požití je smrtelně nebezpečné!

//COD //livechat //Google Analitics //aftership