Warunki

By buying and agreeing wit our therms and conditions from our store we confirm that the y-butyrolactone.

which we obtain from GBL Europe BV is not used for the production or manufacture of chemical weapons, armaments or illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.

Buyer will use the product exclusively for cleaning or dissolving purposes.

Buyer does agree that the products will not be resold or exported directly or indirectly by them.

Wprowadzenie

Oto nasze Ogólne Warunki. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie zawsze, gdy korzystają Państwo z naszego Serwisu Internetowego lub składają zamówienie poprzez nasz Serwis Internetowy i zawierają informacje istotne dla Państwa jako nabywcy. Prosimy przeczytać je uważnie. Zalecamy również zapisanie lub wydrukowanie niniejszych Ogólnych Warunków tak, aby mogli Państwo do nich zajrzeć w późniejszym czasie.

Definicje

GBL Europe BV: spółka z siedzibą w Vilniusie, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem akt 71008470, prowadząca działalność handlową jako GBL Europe BV.

Serwis Internetowy: Serwis Internetowy GBL Europe BV, dostępny pod adresem www.cleanandsolve.com i wszystkie jego poddomeny.

Zamawiający: osoba fizyczna lub korporacja działająca w ramach wykonywania działalności profesjonalnej lub gospodarczej, która zawiera umowę ze spółką GBL Europe BV i/lub jest zarejestrowana w Serwisie Internetowym.

Umowa: jakiekolwiek porozumienie lub umowa między spółką GBL Europe BV i Zamawiającym, której integralną część stanowią Ogólne Warunki.

Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki.

Stosowalność Ogólnych Warunków

Ogólne Warunki dotyczą wszystkich ofert, uzgodnień, a także dostaw spółki GBL Europe BV, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie.

Jeżeli Zamawiający w swoim zamówieniu, potwierdzeniu lub jakimkolwiek innym komunikacie dotyczącym akceptacji Ogólnych Warunków i Postanowień zawrze jakiekolwiek postanowienia, które różnią się, bądź nie są ujęte w Ogólnych Warunkach, takie postanowienia będą wiążące dla spółki GBL Europe BV tylko jeżeli i w zakresie, w jakim spółka UAB Clean and Solve zaakceptuje je na piśmie.

W przypadkach, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków mają zastosowanie określone warunki powiązane z towarem lub usługą, w razie wystąpienia niezgodności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a warunkami dodatkowymi, Zamawiający zawsze może powołać się na odpowiedni warunek, który jest dla niego najbardziej korzystny

Ceny i informacje

Wszystkie ceny umieszczone w Serwisie Internetowym i w innych materiałach pochodzących od spółki GBL Europe BV obejmują podatki oraz inne należności nałożone przez władze, o ile nie przewidziano inaczej w Serwisie Internetowym.

Jeżeli naliczane są koszty wysyłki, zostanie to jednoznacznie podane w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. Koszty te zostaną także wskazane osobno podczas procesu zamówienia.

Zawartość Serwisu Internetowego została skomponowana z największą troską. Spółka GBL Europe BV nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie Internetowym są zawsze prawidłowe i kompletne. Wszystkie ceny i inne informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym i innych materiałach pochodzących od spółki GBL Europe BV mogą zawierać oczywiste błędy programowania i literowe.

Spółka GBL Europe BV nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za różnice w kolorach wynikające z jakości kolorów wyświetlanych na ekranie.

Zawarcie Umowy

Umowa zostanie uznana za zawartą w momencie, gdy Zamawiający zaakceptuje ofertę spółki GBL Europe BV, z uwzględnieniem warunków ustanowionych przez spółkę GBL Europe BV.

Jeżeli Zamawiający zaakceptuje ofertę drogą elektroniczną, spółka UAB Clean and Solve niezwłocznie potwierdzi otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Do momentu potwierdzenia otrzymania takiej akceptacji Zamawiający będzie miał możliwość rozwiązania Umowy.

Jeżeli okaże się, że, podczas akceptacji lub zawarcia Umowy w inny sposób, Zamawiający podał nieprawidłowe dane, spółka UAB Clean and Solve będzie miała prawo zażądać wypełnienia zobowiązań Zamawiającego do chwili otrzymania prawidłowych danych.

Rejestracja

Aby optymalnie wykorzystać Serwis Internetowy, Zamawiający może dokonać rejestracji przy pomocy formularza rejestracji/opcji logowania do konta w Serwisie Internetowym.

Podczas rejestracji, Zamawiający zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, przy pomocy których będzie mógł logować się do Serwisu Internetowego. Zamawiający sam odpowiada za wybór dostatecznie niezawodnego hasła.

Zamawiający nie może ujawniać swoich danych logowania, nazwy i hasła użytkownika. Spółka GBL Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie danych logowania i ma zawsze prawo założyć, że Zamawiający, który loguje się do Serwisu Internetowego jest stroną, za którą się podaje. Zamawiający odpowiada i ponosi pełne ryzyko za jakiekolwiek działania i transakcje wykonywane za pośrednictwem konta Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający wie lub ma powód, aby podejrzewać, że jego dane logowania zostały udostępnione stronom nieuprawnionym, powinien jak najszybciej zmienić swoje hasło i/lub powiadomić o tym spółkę GBL Europe BV , aby umożliwić spółce GBL Europe BV podjęcie odpowiednich środków.

Realizacja Umowy

Gdy tylko spółka GBL Europe BV otrzyma zamówienie, niezwłocznie prześle produkty Zamawiającemu, z należytym uwzględnieniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu.

Spółka UAB Clean and Solve jest upoważniona do zaangażowania stron trzecich w wypełnienie swoich zobowiązań w ramach Umowy.

Z dużym wyprzedzeniem w stosunku do daty podpisania Umowy, w Serwisie Internetowym zostaną zamieszczone informacje jednoznacznie opisujące sposób oraz termin, w jakich produkty zostaną dostarczone. Jeżeli nie został uzgodniony ani podany żaden termin dostawy, produkty zostaną dostarczone w terminie najpóźniej 30 dni.

Jeżeli spółka GBL Europe BV nie będzie w stanie dostarczyć produktów w ciągu ustalonego terminu, powiadomi o tym Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może podjąć decyzję o uzgodnieniu nowego terminu dostawy lub rozwiązaniu Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Spółka GBL Europe BV zaleca Zamawiającemu sprawdzenie produktów z chwilą dostawy i zgłaszanie wszelkich wad w ciągu odpowiedniego okresu czasu, najlepiej na piśmie lub poprzez e-mail. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z artykułem na temat gwarancji i zgodności.

Ryzyka związane z produktami przejdą na Zamawiającego w momencie dostarczenia produktów pod ustalony adres dostawy.

Jeżeli zamówiony produkt nie może już zostać dostarczony, spółka GBL Europe BV ma prawo dostarczyć produkt o porównywalnym charakterze i jakości do produktu zamówionego. W takim przypadku, Zamawiający będzie mógł rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz nieodpłatnie zwrócić produkt.

Prawo odstąpienia/zwrotu

Zamawiający będzie mógł rozwiązać Umowę zawartą na odległość ze spółką GBL Europe BV w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu produktu, bezpłatnie i bez podania przyczyny. Termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta, lub stronę trzecią wyznaczoną przez konsumenta, która nie jest stroną transportującą, bądź:

- jeśli dostarczenie produktu obejmuje różne dostawy lub części: w dniu, w którym Zamawiający, lub strona trzecia wyznaczona przez Zamawiającego, otrzymał ostatnią dostawę lub ostatnią część;

- w przypadku umów na regularną dostawę produktów przez dany okres: w dniu, w którym Zamawiający, lub strona trzecia wyznaczona przez Zamawiającego, otrzymał ostatni produkt;

- jeżeli Zamawiający zamówili kilka produktów: w dniu, w którym Zamawiający, lub strona trzecia wyznaczona przez Zamawiającego, otrzymał ostatni produkt.

Jedynie bezpośrednie koszty poniesione na wysyłkę zwrotną są ponoszone przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający opłaci koszty zwrotu produktu. Wszelkie koszty wysyłki opłacone przez Zamawiającego oraz cena zakupu zapłacona za produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu po zwrocie całego zamówienia.

Podczas okresu odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Zamawiający będzie obchodzić się z produktem i jego opakowaniem z zachowaniem najwyższej ostrożności. Klient nie może otworzyć opakowania ani korzystać z produktu, chyba że jest to niezbędne do określenia charakteru produktów, ich funkcji oraz ich sposobu działania.

Zamawiający odpowiada jedynie za spadek wartości produktu, który nastąpił w wyniku użytkowania przez niego produktu w sposób inny niż dozwolony.

Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu poprzez zgłoszenie odstąpienia (w formie cyfrowej lub innej) spółce GBL Europe BV, w ciągu okresu odstąpienia, za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób. Jeżeli spółka GBL Europe BV umożliwi Zamawiającemu zadeklarowanie jego odstąpienia drogą elektroniczną/cyfrową, a następnie, po otrzymaniu takiej deklaracji, spółka GBL Europe BV natychmiast wyśle potwierdzenie otrzymania. Jak najszybciej, ale nie później niż 14 dni po zgłoszeniu, o którym mowa w ustępie 1, Zamawiający zwróci produkt lub przekaże go (przedstawicielowi) GBL Europe BV Zamawiający może wysyłać produkt bezpośrednio do spółki GBL Europe BV bez wcześniejszego zawiadamiania o odstąpieniu w ciągu okresu, o którym mowa w ustępie 1. W takim przypadku Zamawiający musi załączyć pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od umowy sporządzone na podstawie wzoru formularza. Produkty można zwrócić na następujący adres: Spółka GBL Europe BV Pannekoekendijk 23a 7887 EV Erica Holland.

Wszelkie kwoty, które zostały już zapłacone przez Zamawiającego (z góry) zostaną zwrócone Zamawiającemu tak szybko, jak to możliwe i w każdym przypadku w ciągu 14 dni po rozwiązaniu Umowy. Jeżeli Zamawiający wybrał kosztowny sposób dostawy jako preferencyjny w stosunku do najtańszej, standardowej dostawy, spółka GBL Europe BV nie musi zwrócić dodatkowych kosztów droższej metody dostawy.

Z wyjątkiem przypadków, w których spółka GBL Europe BV zaoferowała odzyskiwanie produktu na własną rękę, może ona odroczyć zwrot pieniędzy, aż do chwili otrzymania produktu lub do chwili, gdy Zamawiający udowodni zwrot produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Informacje o możliwości lub braku możliwości zastosowania prawa odstąpienia od umowy oraz o wszelkich wymaganych procedurach zostaną w sposób wyraźny zamieszczone w Serwisie Internetowym, na odpowiednio długi czas przed zawarciem Umowy.

Płatność

Zamawiający zapłaci kwoty należne spółce GBL Europe BV zgodnie z procedurą zamówienia oraz wszelkimi metodami płatności wskazanymi w Serwisie Internetowym. Spółka GBL Europe BV może zaoferować jakąkolwiek metodę płatności według uznania, a także może w dowolnej chwili zmienić te metody.

Gwarancje i zgodność

Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie w przypadku, jeśli Zamawiający nie działa w ramach uprawnień zawodowych lub komercyjnych. Jeżeli, niezależnie od tego ostatniego postanowienia, spółka GBL Europe BV zapewni oddzielną gwarancję na produkty, ma to zastosowanie do wszystkich rodzajów Zamawiających.

Spółka GBL Europe BV gwarantuje, że produkty spełniają warunki Umowy, specyfikacje podane w ofercie, uzasadnione wymagania w zakresie solidności i/lub użyteczności oraz ustawowe postanowienia i/lub przepisy rządowe obowiązujące w dniu podpisania Umowy. Jeżeli zostanie to ustalone przez Strony, spółka GBL Europe BV zagwarantuje także, że produkt nadaje się do celów innych, niż jego normalne użytkowanie.

Wszelkie gwarancje oferowane przez spółkę UAB Clean and Solve, producenta lub importera nie wpłyną na prawa ustawowe i roszczenia, które Zamawiający już wcześniej posiadał, i na które może się powołać na podstawie Umowy.

Jeżeli dostarczony produkt nie spełni warunków Umowy, Zamawiający może powiadomić o tym spółkę GBL Europe BV w rozsądnym terminie po odkryciu wady.

Jeżeli spółka GBL Europe BV uzna reklamację za uzasadnioną, odnośne produkty zostaną naprawione, wymienione lub zwrócone po konsultacji z Zamawiającym. Zgodnie z artykułem dotyczącym odpowiedzialności, zwrot nie może przekroczyć ceny zapłaconej za produkt przez Zamawiającego.

Procedura reklamacji

Jeżeli Zamawiający ma jakiekolwiek skargi w związku z produktem (zgodnie z artykułem dotyczącym gwarancji i zgodności) i/lub związane z innymi aspektami usług spółki UAB Clean and Solve, może przedłożyć reklamację telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej lub poczty standardowej. Dane kontaktowe znajdują się na końcu Ogólnych Warunków.

Spółka GBL Europe BV będzie odpowiadać na reklamacje tak szybko, jak to możliwe i w każdym przypadku w ciągu 1 dnia od otrzymania takiej reklamacji. Jeśli spółka UAB Clean and Solve nie jest w stanie sformułować do tego czasu merytorycznej odpowiedzi na reklamację, spółka GBL Europe BV potwierdzi otrzymanie reklamacji w ciągu 1 dnia od otrzymania takiej reklamacji oraz wskaże termin, w jakim uważa, że będzie w stanie podjąć merytoryczną lub ostateczną odpowiedź na reklamację Zamawiającego.

Odpowiedzialność

Niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie w przypadku, jeśli Zamawiający jest osobą fizyczną lub podmiotem prawnym działającym w ramach uprawnień zawodowych lub komercyjnych.

Całkowita odpowiedzialność spółki GBL Europe BV względem Zamawiającego, wynikająca z niepowodzenia w zakresie wykonywania Umowy, które można przypisać Spółce, ogranicza się do odszkodowania nieprzekraczającego ceny przewidzianej dla danej Umowy (w tym VAT).

Odpowiedzialność spółki GBL Europe BV względem Zamawiającego za pośrednie zniszczenia lub straty, która w każdym przypadku obejmuje – w szczególności – wynikłe szkody, utratę zysku, utratę oszczędności, utratę danych oraz szkody wynikające z przerwania działalności, jest wykluczona.

Oprócz przypadków, o których mowa w dwóch poprzednich ustępach niniejszego artykułu, spółka GBL Europe BV nie podlega jakiejkolwiek odpowiedzialności względem szkód poniesionych przez Zamawiającego, niezależnie od podstawy, na której opiera się pozew o odszkodowanie. Ograniczenia zawarte w niniejszym Artykule przestaną jednak obowiązywać w przypadku oraz w zakresie, w którym zniszczenia lub straty są spowodowane celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony spółki GBL Europe BV.

Spółka GBL Europe BV będzie odpowiadać wobec Zamawiającego za niepowodzenie w wykonaniu Umowy, które można przypisać Spółce, wyłącznie w przypadku, jeżeli Zamawiający niezwłocznie przekaże spółce GBL Europe BV odpowiednie zawiadomienie o niewywiązaniu się, określające uzasadniony okres czasu, w którym spółka ma zastosować środki zaradcze, a spółka GBL Europe BV nadal nie wykona swoich zobowiązań po upłynięciu tego wskazanego terminu. Zawiadomienie o niewywiązaniu się musi zawierać opis niepowodzenia w wypełnieniu zobowiązań, zawierający jak najwięcej szczegółów, aby umożliwić spółce GBL Europe BV zapewnienie stosownych rozwiązań.

Każde zdarzenie dające prawo do żądania odszkodowania zawsze podlega warunkowi, że Zamawiający powiadomi spółkę GBL Europe BV na piśmie o zniszczeniu lub stracie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 30 dni po powstaniu szkody lub straty.

W razie zaistnienia zdarzenia siły wyższej, spółka GBL Europe BV nie podlega obowiązkowi uiszczenia odszkodowania za jakiekolwiek zniszczenia lub straty poniesione w rezultacie przez Zamawiającego.

Zachowanie tytułu

Dopóki Zamawiający nie zapłacił ustalonej kwoty w całości, spółka GBL Europe BV zachowa prawo własności wszystkich dostarczonych towarów.

Dane osobowe

Spółka GBL Europe BV będzie przetwarzać dane osobowe Zamawiającego zgodnie z klauzulą prywatności opublikowaną w Serwisie Internetowym.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa podlega prawu kraju założenia sklepu internetowego.

Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy zostaną przekazane odpowiedniemu sądowi holenderskiemu w okręgu, w którym spółka UAB Clean and Solve posiada swoją siedzibę.

Jeżeli jakikolwiek przepis określony w niniejszych Ogólnych Warunkach okaże się nieważny, nie wpłynie to na ważność Ogólnych Warunków jako całości. W takim przypadku, Strony ustalą jeden lub więcej nowych zapisów zastępujących, które będą odzwierciedlać oryginalne postanowienie na tyle, na ile jest to możliwe w świetle prawa.

Termin "na piśmie" zawarty w niniejszych Ogólnych Warunkach odnosi się również do komunikacji drogą elektroniczną i faksem, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy oraz integralność wiadomości e-mail zostały w dostateczny sposób ustalone.

Dane kontaktowe

W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag po przeczytaniu niniejszych Ogólnych Warunkach, prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną lub pocztą.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a

7887 EV Erica

The Netherlands

tel. +32 266 908 66
e [email protected]

 

!Nie spożywać, spożycie może grozić śmiercią!